รวมลิงก์ จดหมายข่าวสั้นออนไลน์
ดงแสนตอนิวส์

 

ปีการศึกษา 2559-2563

 

 

1.   https://drive.google.com/drive/folders/16OU2h2qqxIJcfl-jwGanc12li6H0tBQ9?usp=sharing

2.   https://drive.google.com/drive/folders/1LuxhzN-GdJa2yUccDdODWqcvkbBK7jRd?usp=sharing

3.  https://drive.google.com/drive/folders/0BznEAiC-j3r_LUI3ejcwYXB6Nlk?usp=sharing

         
   

นายมนูญ มั่นเฮง
ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

   
         

พระครูขันติธรรมประสิทธิ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา/กรรมการ

 

นายสงบ ใสงาม
รองประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ร.ต.อ.ธนดร ภักษารัมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

         

นายบุญโฮม อาจลุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

 

นายนำชัย ใสงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

 

 นายสมพร  บูรณขจร
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

         

นายบัญชา  แจ้งรัมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ

 

นายหนูกัน จันทะมณี
ผู้แทนองค์กรศาสนา/ กรรมการ

 

นางประทวน ไชยพิมพ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน/ กรรมการ

         

นายประยูร มั่นเฮง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ กรรมการ

    นางปราณี ไขประกาย
ผู้แทนศิษย์เก่า/ กรรมการ
   นายบุญทัน คู่กระสังข์
ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ
         
   นางกานดา  วิระกา
ผู้แทนครู/ กรรมการ
    นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
   
         
 

วันนี้(22 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์1) เพื่อลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน 2) เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และ 3) เพื่อเป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นทื่ในเขตบริการของโรงเรียน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนัก เรียนทั้งสิ้น 240 คน       รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง จำนวน 120 คน
       รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ ไชยพจน์ จำนวน 120 คน
      ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน
100,000 บาท

      คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลอำเภอนางรอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพ อ.คูเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมืองอ.คูเมือง และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เน้นการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 โมดูล
(หน่วย) และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติลอยในน้ำได้นาน 3 นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตร โดยความร่วมมือทั้ง สพป.บร.4 สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน โดยที่สวนน้ำแห่งนี้ เป็นสวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park) มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล


       ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่ายตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน

 

 

ข้อมูล/ภาพ : @ภนิดา สังสีแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4

 

 

 

 

Showlist data is not configured

 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 
และกิจกรรมการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

             นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากเขตตรวจราชการที่  14 (14 กรกฎาคม 2560) ระยะที่ 1
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
           แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdl6
       
  ข่าว http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/694-rtbr41.html
         

           นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม จากเขตตรวจราชการที่  14 (4 สิงหาคม 2560) ระยะที่ 2
           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

               (ไม่มีภาพประกอบ)

ภาพกิจกรรมอบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม (29 กรกฎาคม -30 กรกฎาคม  2560)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ โรงเรียนวัดหงษ์
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdjo
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/705-moralbr4sup.html

ภาพกิจกรรมอบรมผลิตสื่อนว้ัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2560)
ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdkn
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/group_menu/supnews_menu/708-moralbr4mediasup.html

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมห้างเทอมินอล 21 (14-16 สิงหาคม 2560)
จังหวัดนครราชสีมา
แกลอรี่ภาพ http://gg.gg/apdlz
ข่าว 
http://www.br4.go.th/news_menu/robruo-hotnewsmenu/shotnews/768-moralsynoisiumkorat2.html

     
http://suwattw.blogspot.com/2017/08/blog-post_17.html

            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

           ประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (9 กรกฎาคม 2561)

      ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA
สพป.บร.4 จัดกิจกรรมค่ายยุวชน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561 (14 กรกฏาคม 2561)
      ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
      ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8

            สพป.บร.4 อบรมพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำหรับผู้บริหาร (9 สิงหาคม  2561)

      แกลอรี่ : https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
-----------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม

ค่ายพุทธบุตร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (21-23 มิ.ย.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjt0

สัปดาห์วันเข้าพรรษา ปี 2560 (7 ก.ค.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjtw

สอบธรรมะตรี (9 พ.ย.2560)
แกลอรี่ http://gg.gg/apjuc

พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อพจน์ วัดบ้านกอก(5 กุมภาพันธ์ 2561)
ลิงก์ https://photos.app.goo.gl/6H8hC0qiMVjjQ5oJ3
      

วันมาฆบูชา (28 กุมภาพันธ์  2561)
แกลอรี่ https://photos.app.goo.gl/OWZUzsLMC4MaRx8q2
          
https://photos.app.goo.gl/pBKSt04UMp7x1v1H3

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม
                                  คุณธรรมอัตลักษณ์

งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ
https://photos.app.goo.gl/vcxxzvGUV5DZW98i1


กิจกรรมไหว้ครู
https://photos.app.goo.gl/oOYHLut5blfPWToF3


ค่ายพุทธบุตร(ค่ายยุวชนคนคุณธรรม) เลิงนกทา
http://gg.gg/aplns

วันวิสาขบูชา
https://photos.app.goo.gl/y6SE66sncpiQtTxZ9
วันอาสาฬหบูชา- เข้าพรรษา
http://gg.gg/aplp1

วันแม่แห่งชาติ
http://gg.gg/aplpq


กิจกรรมวิ่ง 31  ขาสามัคคี

https://photos.app.goo.gl/ZGy6omROguDMCuIf1
ขวดน้ำสมาธิ

https://photos.app.goo.gl/Kk6D9bC1Ano9nMWYA
ผักกางมุ้ง

https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

เลี้ยงไก่ไข่

https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

เกี่ยวข้าว
https://photos.app.goo.gl/BfxybVXE4wGzV4Jw1

https://photos.app.goo.gl/pqqbYVeVNeqbxXs42

ปอเทือง

https://photos.app.goo.gl/9dpwieQsBaoRGVQDA

http://gg.gg/apln9

การแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน (กีฬาสีภายใน)
https://photos.app.goo.gl/T37nJ5IR0XuqZ9iC3

https://photos.app.goo.gl/lWOZFnK2SPUByhPx1

https://photos.app.goo.gl/OYKljy34YRxuT7E43

https://photos.app.goo.gl/vCbpkuBYGfrtR5U22

https://photos.app.goo.gl/x5TUYFwyOPD3vGf23

https://photos.app.goo.gl/YBnFgDAqsb01we9G2
ประชาธิปไตย

https://photos.app.goo.gl/5rYzMh0MgxpR4HhS2

 

คนดีศรีทุ่งวัง

https://photos.app.goo.gl/OhR5T9lJOmuWCrOQ2

https://photos.app.goo.gl/uVcBzwVwqffFRNmG3

https://photos.app.goo.gl/5VRCXQTnCkWGUgMm2

กิจกรรมลูกเสือ
 - วันมหาธีรราชเจ้า
    https://photos.app.goo.gl/MXHHgK7k9phvxPlp1
    https://photos.app.goo.gl/FyZy4R7kpFFm4K3d7

 - วันสถาปนาลูกเสือ
    ปี  2559 http://gg.gg/aplmo

 - กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
    https://photos.app.goo.gl/nMad25n0rUXS9VjP2
   https://photos.app.goo.gl/96DrZYUN3kH3qchl1


ค่ายเยวชนทุ่งวังต้านภัยยาเสพติด

   http://gg.gg/aplo9

 ภาพกิจกรรมปีการศึกษา  2562

        กิจกรรมคุณธรรมแบบบูรณาการสติและสมาธิเป็นฐานเฉลิมพระเกียรติฯ 6-7 มิ.ย.2562    
         
https://photos.app.goo.gl/LWphF2bfFUSKWjfJA

 

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางไปประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(06 พ.ค.61) นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ สุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 นี้

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุริน และจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีต้องการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยนายนายกรัฐมนตรีให้มีการบูรณาการทำงานร่วมระหว่างศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์ดำรงธรรมในระดับอำเภอ เปิดจุดรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้กับประชาชนที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือมีข้อเสนอกับท่านนายกรัฐมนตรี โดยมีจุดรับเรื่องตามจุดต่างๆ ดังนี้ ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 ช่วงเช้าบริเวณช่องจอม และวัดสามัคคี ตำบลท่าสว่าง จ.สุรินทร์ ส่วนใจช่วงบ่ายเปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่บริเวณด้านหน้าสนามช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และในวันที่ 8 พ.ค.61 เปิดจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่บริเวณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีเรื่องเดือดร้อน หรือมีข้อเสนอที่จะบอกต่อท่านนายกรัฐมนตรี เชิญได้ที่จุดดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง

 
  แหล่งข้อมูล : ข่าว/ภาพ  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  6 พฤษภาคม  2561  
Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”