โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการ "ไทยนิยมยั่งยืน" โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

         
          อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาจัดเลือกบ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้าน
ในเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ "มุ่งสร้าง
ชุมชนเข้มแขง แสวงหาความรู้ สู่การพัฒนา ก้าวหน้าหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ต่อต้านยาเสพติด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และคำขวัญของหมู่บ้าน

" หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ติดคลองคูเมืองเก่า
ข้าวหอมอินทรีย์ มัดหมี่ทอดเสื่อขิต
ถิ่นสถิตย์หลวงปู่อุดม เดินชมหนองบัวแดง"

 

          บ้านหนองเกาะน้อยเป็นเนินดินสูงมีน้ำล้อมรอบเป็น 1 ใน 7 เนินดินของนครตุงเวียง สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี โดยพบเศษตะกรันสนิมเหล็กที่ใช้ในการตีมีดดาบในสมัยก่อน เป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2498 ได้มีกลุ่มคนจำนวน 5 ครอบครัวอพยพจากบ้านหนองเกาะใหญ่ มาตั้งรกรากบนเนินดินสูง หลังจากนั้นประชากรก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆตามลำดับและได้ขยายชุมชนออกนอกเนินดินสูง มีอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม (ทำนา) พื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นหนอง นอกจากจะใช้น้ำในการทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว ยังเป็นแหล่งปลูกวัชพืชตระกูลกก เป็นวัสดุใช้ทอเสื่อกก สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ในปี พ.ศ.2509 นายเทิน นางหนูปอน จันดาหงษ์ อพยพมาจากตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้นำต้นบอนนางหวาน และต้นกกชนิดเหลี่ยมใช้ในการทอเสื่อมาปลูกหลังบ้านของตนเอง จากนั้นแนะนำให้เพื่อนบ้านได้รู้จักการทอเสื่อจากต้นกก จนแพร่หลายทั่วหมู่บ้าน จากฝีมือประณีตและความละเอียดในการทอเสื่อกก อีกทั้งต้นกกเป็นวัชพืชที่ปลูกขยายพันธุ์ได้ง่าย การทอเสื่อกกจึงเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมหลังเสร็จสิ้นฤดูทำนาของหมู่บ้านหนองเกาะน้อยมาจนถึงปัจจุบัน

          ปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สำนักงานกองทุนเพื่อสังคมได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มสตรีทอเสื่อกกในรูปแบบการพัฒนาสมาชิกให้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมสมาชิกของกลุ่มให้รู้จักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก การทอเสื่อกกลายขิตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบล (One Tumbol One Product : OTOP) หนึ่งผลิตภัณฑ์ใน ปี พ.ศ.2543 และในปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Province One Product : OPOP)


          ในปัจจุบันชุมชนหนองเกาะน้อย ได้นำเอาเสื่อกกและผักตบชวามาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า กล่องใส่กระดาษทิชชู แจกัน ของที่ระลึกต่าง ๆ เนื่องจากกกและผักตบชวาสามารถหาได้ง่าย มีการแพร่และกระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากการทอเสื่อกกเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ชุมชนหนองเกาะน้อย ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวหลังเสร็จสิ้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลัก อนุรักษ์ไว้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 


          กิจกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหนองเกาะน้อย ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อบรมให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ในการบรรยายเล่าเรื่องให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว จัดทำแผน/โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกตามความสนใจ พัฒนาด้านกายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเช็คอิน ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวและป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว พัฒนาอาหารพื้นบ้านเพื่อบริการนักท่องเที่ยว พัฒนาชุดการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว และพัฒนาการบริหารด้านที่พัก/โฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยวตามลำดับกิจกรรมการบริการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ดังนี้

        1) ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
        2) ฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน
        3) ฐานการเรียนรู้การทอและแปรรูปเสื่อกก(ผลิตภัณฑ์ 5 ดาว)
        4) ฐานการเรียนรู้เพาะเห็ด

        นอกจานี้ยังมีฐานเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไหว้พระทำบุญนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปั่นจักรยานชมวิวรอบหมู่บ้าน ให้อาหารปลาที่ศาลากลางน้ำ (ฐานสะพานใจบุญ) พิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงรำวงชาวบ้าน พักค้างคืนที่โฮมเสตย์และทำบุญตักบาตรในตอนเช้า../

 


          การเดินทางมายังบ้านหนองเกาะน้อย ม.12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีหลายเส้นทาง เส้นทางแรกเริ่มต้นเส้นทางจากสี่แยกไฟแดง อ.สตึก ไปตามถนนสายทางหลวงพัฒนาชนบท (ทางไปหมู่บ้านช้างตากลาง) ผ่านวัดประชาบูรณะ บ้านยางน้ำใส บ้านสะแก บ้านมะพริก บ้านมะงา ถึงสี่แยกให้เลี้ยวขวาไปทางบ้านทุ่งวัง ผ่านบ้านตาลอง ไปจนถึงบ้านคุ้บ้านต่ำ ม. 3 และผ่านหนองระโยง จนถึงบ้านหนองเกาะน้อย จุดเช็คอินระยะทาง 16 กิโลเมตรตามลำดับ


          เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีิวิตชาวหนองเกาะน้อย รับประทานอาหารพื้นบ้าน (อาหารคาว 4 อย่าง ของหวาน
1 อย่าง) ประกอบด้วยแกงไก่ใส่หยวกกล้วย หมกเห็ดพอเพียง ซุปบักมี่ (ขนุน) น้ำพริกแม่แต่ง และสาคูลอยแก้ว ชมการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว (รำวงชาวบ้าน) ที่พัก/โฮมสเตย์ สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 9 หลัง...ติดต่อ...ผู้ใหญ่สุบัน สีลำเนา ได้ตลอดเวลา โทร. 06-4691-3903


ข่าว/ภาพ ; ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล ; เอกสารพิธีกล่าวเปิด/วิมล แต้มสีคราม/สุวัฒน์ อุ่นทานนนท์

ลิงก์ ; https://photos.app.goo.gl/pYz1KMfpm4TvzQoH8

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”