วันนี้ที่ (11 ตุลาคม 2562) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหงษ์ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเกณฑ์ในการแข่งขัน ตลอดจนการวางแผนเตรียมการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ที่อ่าจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการแข่งขัน

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 192 โรง 1 สาขาและโรงเรียนเอกชน 5 โรง รวมทั้งสิ้น 198 โรง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 19 หลัก 287 กิจกรรมย่อย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 3,000 คน ครูที่ปรึกษาและกรรมการตัดสิน 1,500 คน (โดยประมาณ)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2562 ณ สถานศึกษาในอำเภอพุทไธสง ได้แก่ ร.ร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), ร.ร.ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์, ร.ร.วัดหงษ์, รร.ชุมชนบ้านหายโศก, ร.ร.วัดโพธิ์, รร.พุทไธสง (สพม.32) และ ร.ร.อนุบาลทรัพย์ปัญญา (ศธจ.บุรีรัมย์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีการวางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพหลายรูปแบบมาโดยตลอด ทำให้เกิดภาพของความสำเร็จ นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านศึกษาสุ๋สายตาสาธารณชนและเป็นตัวแทนในระดับเขต ไปแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

+ + + + + + + + + + + +

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ธิดารัตน์ กาวไธสง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/9Z1qQspetZZBEgpA8