วันนี้(23 ต.ค.2562) เวลา 08.30 น. นายธเนศ ยุคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาทุกหมู่เหล่า จัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์่ท่านที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน
ดังกำหนดการดังนี้

ภาคเช้า
1. พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 06.00 น. ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี (หอประชุมอำเภอสตึก)
เวลา 06.30 น. พระสงฆ์จำนวน 57 รูป เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่พิธี (หอประชุมอำเภอสตึก)
เวลา 07.00 น. นายอำเภอสตึก (นายคเนศ ยุธคนธจิตต์) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) พระสงฆ์อนุโมทนา/ถวายอดิเรก พิธีกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย ผู้เข้าร่วมพิธีลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ

จากนั้นนายอำเภอสตึก พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จนเสร็จพิธี

2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

เวลา 08.00 น. ข้าราชการทุกส่วนราชการ พนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน
นักเรียนนักศึกษา ทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 /
หน่วยงานต่าง ๆ ลง
ทะเบียนลำดับที่ในการวางพวงมาลา ประจำจุดยืนตามลำดับ
ประธานมาถึงบริเวณพิธี (นายคเนศ ยุธคนธจิตต์ นายอำเภอสตึก) บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- ประธานถวายมาลัยกรพระบรมรูป รัชกาลที่ 5จุดธูปเทียน (เครื่องทองน้อย) วางพวงมาลาถวายราชสักการะ
- ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรเอกชนและภาคประชาชน วางพวงมาลาตามลำดับ
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี /เสร็จพิธี

ในปี 2562 มีหน่วยงานที่ร่วมวางพวงมาลา จำนวน 48 หน่วยงาน
--------------------------------------------

 

 

 

 

ข้อมูล : อ.ประชุม อยู่เกาะ/อ.ประหยัด นามวงษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร
ข่าว/ภาพ : ดร. สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/5eY476qKMewYuPje6