วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านกระทุ่ม กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ และครูผู้สอนจำนวน 3 ท่าน 1) คุณครูอภินึก สีนาม ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านสาวเอ้ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) คุณครูอัศวเดช ชาติรัมย์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) คุณครูจุมพล สงวนรัมย์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนบ้านกระทุ่ม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนบุคลากร 11 คน ไปช่วยราชการ 2 คน จำนวนนักเรียน 164 คน หมู่บ้านในเขตบริการ จำนวน 3 หมู่บ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ ปลูกยางพารา อ้อย มันสำปะหลังและทำนา โดยมีผู้บริหารคนก่อนคือนายสุนันท์ จันทร์เพชร (ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์) และมีข้าราชการครูที่ย้ายออกไปยังโรงเรียนอื่น 3 ท่าน และได้รับย้ายกลับมาคืน 3 ตำแห่งเท่าเดิม

โรงเรียนบ้านกระทุ่มมีนโยบายหรือจุดเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนพิเศษ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 6.30-7.30 น. ทุกวัน หลังจากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมหน้าเสาธงและเรียนตามปกติเวลา 09.00-15.00 น.ทุกวัน ทั้งนี้การเรียนในตอนเช้านักเรียนจะมีความสนใจและกระตือรือร้น สมองปลอดโปร่ง และนักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้แต่เช้าทุกคน ในส่วนของกิจกรรมเด่นของโรงเรียน คือ เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.../

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/วุฒิศักดิ์  สายสกุล

 
     
 

 

 
     
     
Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”