สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)" จากครูสู่คุณภาพระดับห้องเรียน" ณ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
+++++++++++++++++++++

วันนี้(6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)" จากครูสู่คุณภาพระดับห้องเรียน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสมพร บุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) กล่าวรายงาน และดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นางสาวพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินการอบรมวันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 50 โรง ๆละ 2 คน และคณะวิทยากร คณะครูโรงเรียอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) คณะทำงาน รวมมั้งสิ้น 150 และสถานที่ ห้องเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงอนุบาลสตึก (ประชุาอนุสรณ์) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) เป็นแนวคิดจากการประยุกต์องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้องค์กร หรือครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ นักการศึกษา ผู้บริหาร ครู ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกันสะท้อนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากห้องเรียน
คุณภาพสู่เด็กนักเรียน โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน (เก่ง ดี มีความสุข) โดยโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในครั้งนี้ คณะครูที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในแต่ละห้อง จำนวน 11 ห้องเรียน และทบทวนผลการสังเกตการจัดการเรียนรู้ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR: Afer Action Review) คณะครูที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จะต้องนำแนวคิด หลัการของ PLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม และการกำกับ ติดตามนิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อน PLC ต่อไป
+++++++++++++++++

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/3eK9Tw8YPWMzuybo7

 
     

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”