สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) จากครูสู่คุณภาพระดับห้องเรียน" เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ 4 แนวใหม่
+++++++++++++++++++++

วันนี้(23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) จากครูสู่คุณภาพระดับห้องเรียน" ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยนายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และ ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ นางสาวพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 23, 30-31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2562 จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนที่รับงานด้านการประกันคุณภาพ โรงเรียนละ 2 คน และคณะวิทยากร คณะทำงาน รวมมั้งสิ้น 400 คนคณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร บุ้งทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) และคณะครู จำนวน 8 ท่าน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC) เป็นแนวคิดจากการประยุกต์องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้องค์กร หรือครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ นักการศึกษา ผู้บริหาร ครู ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมกันสะท้อนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากห้องเรียนคุณภาพสู่เด็กนักเรียน โดยมีเป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน (เก่ง ดี มีความสุข) โดยโรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PLC ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและคณะครูเป็นคณะวิทยากรในการอบรมทั้ง 4 รุ่น และการศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายต่อไป

ด้านการประเมินคุณภาพรอบ 4 แนวใหม่ ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อเชื่อมโยงสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 แนวใหม่ เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน(Self Assessment Report: SAR) ได้เข้าใจ แนวคิดหลักการ เพื่อการเชื่อมโยงสู่การประเมินฯ ทั้งในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน


+++++++++++++++++

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ : (ภาพกิจกรรมอบรมวันที่ 23 สิงหาคม 62)
https://photos.app.goo.gl/zPsxsNRVuh4gLR7j9
(ภาพกิจกรรมอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2562)
ไม่มี
(ภาพกิจกรรมอบรมวันที่ 31 สิงหาคม 2562)
https://photos.app.goo.gl/ZNeJdwjhDGjEw9YL6
(ภาพกิจกรรมอบรมวันที่ 1 กันยายน 2562)

 
     

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”