สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานภายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2562
+++++++++++++++++++++

วันนี้(21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด "...กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานภายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2562..." ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหงษ์ โดยนายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน และดร.ฉวัฒญา ฉิมมา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับ

โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก การประกวดวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน 20 กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนที่นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับภูมิภาค จำนวน 4 โรง นำเสนอจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทุกโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ดร.ฉวัฒญา ฉิมมา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกฤษณา เกลียววงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร นางบังอร สร้อยสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหนองขวางและนายณัชพล ทองทิพยเนตร ครู โรงเรียนบ้านหนองติ้ว

ตามยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยยั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)" สร้างว้ฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระด้บธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มาตรฐานสากล สำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) เชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะตามแนวคิดของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ดำเนินการตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริตต่อไป.....


+++++++++++++++++

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ : https://photos.app.goo.gl/phvo3ANkXhSoNhZ9A

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”