กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมการเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นจากสมาร์ทโฟน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สู่ยุคสังคมไทยแลนด์ 4.0
 

          วันนี้(23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเขียนข่าวและถ่ายภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นจากสมาร์ทโฟน ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนางสาวมาศกุล สิงหวศิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน

         ผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการครูและคณะทำงาน จำนวน 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้และทักษะในการเขียนข่าว ถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ ดำเนินงานของสถานศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายภาณุ มัชฌิมา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และนายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ /ผู้บริหาร An Ant Studios- Hug Buriram

 

                                              นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

   

        ข่าวเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจในประเด็นการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสาธารณชน การนำเสนอข่าวสารที่ตรงประเด็น ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์จากการค้นคว้า รวบรวม และสัมภาษณ์ตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียนที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ ตรงจุดและประเด็นที่นำเสนอเป็นเชิงบวก จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทุกระดับ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กรยุคใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ###

 

                                                       นายภาณุ มัชฌิมา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

                                  นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ /ผู้บริหาร An Ant Studios- Hug Buriram

 

 

ข่าว/ภาพ : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.ุบุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/1iDyE3h5z96sd76v8

 

ภาพกิจกรรมการอบรม