ภาพกิจกรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดย ช่างภาพ ไอซีที ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา  2561

 

ที่ กิจกรรม วัน  เดือน ปี  ช่างภาพ ลิงก์
1. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 
22 เม.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2

2. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย  
3. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.มานิต  กีรตินิตยา  
4. วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.หัสบดินทร์ แสวงชัย

https://goo.gl/EC9nNG

5.  วิ่งมินิมาราธอน สพป.บร.4 ครั้งที่ 3 (ชมรมครูไอซีที) 22 เม.ย.2561 อ.หัสดิน  เป็นนวล  
6. อบรม STEM Euducation  12 พ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2 
7. ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(1)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2 
8.  ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(2)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
9.  ผอ.เขตพบเพื่อนครูสตึก(3)-ร.ร.บ้านสตึก
25 พ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
10.  สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  2 มิ.ย.2561 อ.ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์    https://photos.app.goo.gl/K35vJgX8zVTfuU762
11.  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ(ร.ร.หนองบัวเจ้าป่า) 9 มิ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/RAQJoYgmM3m7BPsD8
12. อบรมร.ร.คุณธรรม สพฐ.จริยคุณ (ครูผู้สอน) 9 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA
13.  ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(1) 14 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
14. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม-ร.ร.อนุบาลพุทไธสง(2) 14 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8
15. ประถมลุ่มน้กมูลเกมส์ (พิธีเปิด) มรภ.บร. 26 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
16. การแข่งขันกรีฑา
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (ฟุตบอล)
27-28ก.ค.61
27 ก.ค.2561   
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/2ET4qNbcPznCuqhw5
https://photos.app.goo.gl/6dG6fjzZWxz2YFam6
17. ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีปิด) 27 ก.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/c8s6jVgerfeu4m6R9
18.

ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีเปิด-การแข่งขัน)
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (การแข่งขันกรีฑา)

27 ก.ค.2561 
27-28 ก.ค.61
อ.มานิต  กีรตินิตยา  https://photos.app.goo.gl/sozFC6T5oex2Fe6XA
https://photos.app.goo.gl/nmRYd6SRsY2SiD3ZA
19. ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (คัดสาย)ทุกโรงเรียน
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์(พิธีเปิด)
ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ (พิธีปิด)
22-25ก.ค.61
27 ก.ค.2561
28 ก.ค.2561
 อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย https://photos.app.goo.gl/2fWD9tQBfSEjoXqGA
https://photos.app.goo.gl/3tdAuJX9aMHhQEm28
https://photos.app.goo.gl/1gkqcCyVJTbASRvi7
20. อบรม ร.ร.คุณธรรม สพฐ. (ผอ.โรงเรียน) 9 ก.ค. 2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/634qpLuTTcYcatc17
21. ค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน-วัดป่าสตึกพัฒนา 12-14 ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/cwS3J1EbqWZVCWtS7
22. อบรม ร.ร.ไม่ผ่านการประเมินรอบ 3(สตึก) 15 ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/DS5ajGPkqzzuJXFe7
23. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร.ร.คุณธรรม สพฐ.     23 ก.ย.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/mHLh2BvABCDFpnNLA
24. อบรมนายหมู่ลูกเสือ-ค่ายไพรวิจิตร  24-26ก.ย.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/R9Te4kfjVQP2Te196
25. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (พิธีเปิด) 11 ต.ค.61 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/1NNzVmQBkxrusG1Z6
26. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (กิจกรรม) 11 ต.ค.61 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์   https://photos.app.goo.gl/5tK3YuSCF1iZef3j8
27.
 
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (เด็กพิเศษ)   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
 9 ต.ค.61
11-12 ต.ค.61
อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย

https://photos.app.goo.gl/c9attxLr36BVGp1X8
https://photos.app.goo.gl/bT2p2y4n3uiXfrj3A
28. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68/กิจกรรม  11-12 ต.ค.61 อ.มานิต  กีรตินิตยา https://photos.app.goo.gl/13a9K2DPKM5kKAyW6
29.  ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมฯ
ระดับชาติ (โรงเรียนอนุบาลสตึก)
 8 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/6cQ9domioovtx8ue9
30.  ประชุมปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์
( สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)
 19 พ.ย.2561  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/LMgjtwbRmqyGbAkF7
31. พิธีแถลงข่าวมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ
(โรงแรมสกายวิว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)
 20 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/B6emu22fxrUEVNjU8
32.  อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สมาร์ทโฟน
(กลุ่มอำนวยการ)
23 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/1iDyE3h5z96sd76v8
33. ปั่นหัตถศิลป์@ถิ่นอีสาน (ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์) 24 พ.ย.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/LPw7AehvKP3hgqyd7 
34. วิ่งหัตถศิลป์@ถิ่นเมืองแปะ 
(โดม 200 ปี บุรีรัมย์) 
จุดปล่อย-จุดเส้นชัย
 2 ธ.ค.2561  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
อ.สุกฤษฏ์ สอนเพีย (1)
อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย (2)
 https://photos.app.goo.gl/HvWi3XbQ3Jtm4mA69
https://photos.app.goo.gl/zgNhxkzD5zokFNER9
https://photos.app.goo.gl/LQtwicmGceS7w2mM6
35. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
มหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ 
(สักการะเจ้าพ่อวังกรูด)
 3 ธ.ค.2561  ว่าที่รต.ชาญวิทย์ (อนุบาลสตึก)
จนท.ธุรการร.ร.บ้านสตึก
 https://photos.app.goo.gl/youiHgED4DUT9eCeA
36. ประชุมคณะกรรมการตัดสินมหกรรมทาง
ศิลปห้ตถกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านสตึก
 5 ธันวาคม 2561  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/kErz1iUxQ5R2JrZz7
37. ภาพกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ
จุด/หน่วยแข่งขัน โรงเรียนบ้านสตึก
 6-8 ธค.2561  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  https://photos.app.goo.gl/UY6kQGeMpAkNofwS6
38. ภาพกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมฯ
จุด/หน่วยแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสตึกฯ
 6-8 ธ.ค.2561  อ.ณิชชาวัลย์ ครองสุข  https://photos.app.goo.gl/PHRYbbgZMH6vBGn98
39. พิธีเปิดถนนคนเรียน -BURIRAM CASTLE
เวลา (16.00 น.)
 6 ธ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A
40. พิธีเปิดมหกรรมทางศิลปหัตถกรรมระดับชาติฯ
ณ สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์(กลางคืน)
 6 ธ.ค.2561 ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A
41. ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสตึก
(มหกรรมทางศิลปถกรรมฯ) 
 6-8 ธ.ค.61 ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์


อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย

อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
อ.วันชัย ฉัตรนันทภรณ์
https://photos.app.goo.gl/df19od51MXc2cnEF9
https://photos.app.goo.gl/SRpP6J4qSrBVgDhh7

https://photos.app.goo.gl/FapfGtrpA991v2cc9

https://photos.app.goo.gl/KzAyWeB1oqv8zkz67
https://photos.app.goo.gl/UY6kQGeMpAkNofwS6
42.  ภาพกิจการมมหกรรมการแข่งขันทักษะฯ
(โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์)
 6-8 ธ.ค.61  อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา  https://photos.app.goo.gl/t6ens7jA9NSLe4qA6
https://photos.app.goo.gl/Rohzf7Mwf4QEJ84T7
https://photos.app.goo.gl/52ozFtVK2BoUAgSy5
43. ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
(วิทยาลัยการอาชีพสตึก)
 6-8 ธ.ค.61 อ.สุกฤษฏิ์  สอนเพีย https://photos.app.goo.gl/tKgZeRctA5ZLdrzc6 
https://photos.app.goo.gl/qkDG6QkDcRDx846s9
44. ภาพกิจกรรมฯ โรงเรียนบ้านหนองเชือก  6-8 ธันวาคม 61  อ.ชัยชาญ ยืมรัมย์ https://photos.app.goo.gl/WNDTf1N7mwkhHjBUA
45.  ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะฯ
(โรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ คุรุราษฏร์บำรุง)
 6-7 ธ.ค.61  อ.คนินณัฏณ์  รอดจันทึก
46.  ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะฯ
(โรงเรียนอนุบาลสตึก) - ประชาอนุสรณ์
6-8 ธ.ค.61 อ.ณิชชาวัลย์  ครองสุข
ผอ.สมภาร  กุลสิงห์
https://photos.app.goo.gl/MuuMwsd6cMQkMM1eA
https://photos.app.goo.gl/uuSJnvWWbm2jMXhA8

https://photos.app.goo.gl/tUKsHLWxD4UoA7en7
 
https://photos.app.goo.gl/U7vcQaiUVD4zwbxG8
https://photos.app.goo.gl/gTJqTEFbiY3A7hKr5
47.        
48.        
49.        
50.        
Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”