ประมวลภาพกิจกรรม

การประกวดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68
ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กิจกรรมการงานอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเรียนรวม

1. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านสตึก

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @สุวัฒน์   อุ่นทานนท์  6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/UY6kQGeMpAkNofwS6        
  @สุวัฒน์   อุ่นทานนท์  8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/SRpP6J4qSrBVgDhh7
 2.   @แสงชัย อธิพัฒน์พลากร        6 ธันวาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/wX9p8nz4o2tmvfjv7
@แสงชัย อธิพัฒน์พลากร 
7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/eq3joG7fhkPgoErD6
  @แสงชัย อธิพัฒน์พลากร  8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/GuTajALLuGcHJzua9 
 3. @วันชัย ฉัตรนันทภรณ์+ 6 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/wX9p8nz4o2tmvfjv7
  @รณภูมิ หนองพร้าว+ 7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/eq3joG7fhkPgoErD6 
@วันชัย+ @รณภูมิ
8 ธันวาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/GuTajALLuGcHJzua9
 4. คณะกรรมมการ/ดำเนินงาน
กล้อง @แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
 6-8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/xAPCPgYNHx5h4zbVA
 5. กิจกรรมแข่งทักษะฯโรงเรียนบ้านสตีก
กล้อง @สุกฤษฏิ์ สอนเพีย
6-8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/FapfGtrpA991v2cc9
 6. กิจกรรมลูกเสือสำรอง(ผูกเงื่อน ทรงตัว
โยนบอล)@ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/BoQ77rxrmKqywQhY8 
 7. คณะกรรมการสนามแข่งขันร.ร.บ้านสตึก
กล้อง@ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/df19od51MXc2cnEF9

 

2. สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @สมภาร  กุลสิงห์               6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/gTJqTEFbiY3A7hKr5                
  @สมภาร  กุลสิงห์    7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/tUKsHLWxD4UoA7en7
  @สมภาร  กุลสิงห์    8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/U7vcQaiUVD4zwbxG8 
 2. @นิชชาวัลย์  ครองสุข 6 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/PHRYbbgZMH6vBGn98
  @นิชชาวัลย์  ครองสุข  7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/MuuMwsd6cMQkMM1eA
@นิชชาวัลย์  ครองสุข 8 ธันวาคม 2561  https://photos.app.goo.gl/U7vcQaiUVD4zwbxG8 
3. รวมภาพคณะกรรมการดำเนินงาน          6-8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/uuSJnvWWbm2jMXhA8 

 
 3. สนามแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพสตึก

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @ธิดารัตน์  กาวไธสง                 6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/YJCoD6un1iYp4VHR6       
  @ธิดารัตน์  กาวไธสง     7 ธันวาคม  2561 https://photos.app.goo.gl/yvNMm4jf1hHi3tHaA
  @ธิดารัตน์  กาวไธสง     8 ธันวาคม  2561 https://photos.app.goo.gl/NYCzkLabiHspiquh7
 2. @สุกฤษฏิ์  สอนเพีย
(ผอ.สพป.บร.4 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน)      
7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/tKgZeRctA5ZLdrzc6     
 3. @วิทยาลัยการอาชีพสตึก 6-8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/qkDG6QkDcRDx846s9

 4. สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @ศิริพงษ์  สิมสีดา                         6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/Rohzf7Mwf4QEJ84T7               
  @ศิริพงษ์  สิมสีดา     7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/t6ens7jA9NSLe4qA6             
   @ศิริพงษ์  สิมสีดา    8 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/52ozFtVK2BoUAgSy5 

 

 5. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง)

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @คณินนัฏฐ์  รอดจันทร์ทึก              6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/LfBDTFGxLSemnYck7               
  @คณินนัฏฐ์  รอดจันทร์ทึก     7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/Y3od1FyPmpidYCPg6 
 2. @ทานิน แสดรัมย์ 6 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/nsxRr4gPuuvrEYEs5

 

 6. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านร่อนทอง

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @ชูศิลป์ ทองบ่อ, @คณิศร จูงาม,
@จิตตรา แซ่ลิ้ม                            
6-8 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/372fBgGVjrFVUsnC9           
     

 

 7. สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองเชือก

ที่ ช่างภาพ วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. @ชัยชาญ ยืมรัมย์ แลคณะ               6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/DfBn8ZJYmmXt2rCR9             
  @ชัยชาญ ยืมรัมย์ แลคณะ         7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/nvXkdDxPCXfEfAmr7     
  @ชัยชาญ ยืมรัมย์ แลคณะ        7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/pfS547BYSXcLqxvi6  

 8. ภาพกิจกรรมส่วนกลาง

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. พิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเรียน
ช่างภาพ@สุวัฒน์  อุ่นทานนท์            
6 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/B1AmEJu8v4ASf5t8A
 2. พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารทางศิลปหัตถกรรมฯ  
ช่างภาพ@สุวัฒน์  อุ่นทานนท์                  
6 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/1G2GErsnpnSkjGD99 
 3. นิทรรศการถนนคนเรียน (ุทุกหน่วยงาน)
ช่างภาพ@สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
6-7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/wDE99SB2xQEP32Vi7
 4. ผอ.สพป.บร.4 ตรวจเยี่มสนามแข่งขันทุกสนาม
(ภาพโดย @ธิดารัตน์  กาวไธสง) ประชาสัมพันธ์
6-7 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/CsNkDroDWVagAHXY7
5. พิธีเปิดงานมหกรรมฯและพิธีเปิดงานถนนคนเรียนฯ
ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ /
ช่างภาพ@สุกฤษฏิ์  สอนเพีย
6 ธันวาคม 2561 https://photos.app.goo.gl/kg1dmQv8ENaSDwNZ6

 9. ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมงาน

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ลิงก์ภาพกิจกรรม
 1. ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ@โรงเรียนบ้านสตึก 
(กล้องดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์)        
5 ธันวาคม  2561    https://photos.app.goo.gl/kErz1iUxQ5R2JrZz7 
 2. กิจกรรมวิ่งหัตถศิลป์ถิ่นเมืองแปะ@บุรีรัมย์
(ช่างภาพบุรีรัมย์)
2 ธันวาคม 2561  http://gg.gg/cnnev
 3. แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมฯ
@โรงแรมสกายวิว (กล้องดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์)
20 พฤศจิกายน 61 https://photos.app.goo.gl/B6emu22fxrUEVNjU8
 4. กิจกรรมปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์ 
(ช่างภาพบุรีรัมย์)
24 พฤศจิกายน 61 http://gg.gg/cnnej 
5. ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
@โรงเรีบนอนุบาลสตึก (กล้องดร.สุวัฒน์)
8 พฤศจิกายน 61 https://photos.app.goo.gl/6cQ9domioovtx8ue9

 

 

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”