สูจิบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561

"หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0"

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873       2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   วิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873          2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านหนองเชือก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873  2. นางพลอยชนก   ทุนไธสง โทร. 091 050 6381

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านร่อนทอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.นายศิวานนท์ สวยสว่าง โทร. 084 729 9873  2. นางพลอยชนก ทุนไธสง โทร. 091 050 6381
********************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม - ศิลปะ

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายสนิท เกไธสง โทร. 093 486 5605      2. นายเฉลิมเกียรติ   แก้วมา โทร. 084 497 0220

 ********************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487     2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487         2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

หมวดหมู่ : เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ประสานงาน    1.นายพนม ศรีนอก โทร. 091 835 6487          2. นางเสมอจิตต์ ศรีนอก โทร. 090 293 1120

************************************************************
หมวดหมู่ : เรียนรวม – ภาษาไทย

สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นายพนัส สุขหนองบึง โทร. 083 372 1549          2. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง โทร. 081 064 9686

 *******************************************************************************

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

           สถานที่แข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.  นางสาวปาริศา ทองกาสี โทร.061 120 2731   2. นางเกษร   สมาทอง โทร. 095 183 6239

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

           สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1.  นางสาวปาริศา ทองกาสี โทร.061 120 2731   2.  นางเกษร   สมาทอง โทร. 095 183 6239

 ************************************************************

หมวดหมู่: เรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานงาน   1. นางสาวพิชญ์ญามญช์   พลรัตน์   โทร. 095 612 9871   2. ดร.ฉวัฒญา   ฉิมมา โทร. 093 118 5154 

 **************************************************************

ข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4**
ลิงก์ :  บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 ดาวน์โหลดสูจิบัตรการแข่งขันดังเอกสารแนบ    (Google Drive)   Link :  http://gg.gg/cfblh 

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Informaiton System) โรงเรียนในสังกัด สพป.บร.4ลิงก์ http://gg.gg/GISBRR4

 

Go to top

 

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Ban Thung wang School, Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX.
Contact US :F@dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811 : 
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”